Effects of potato and lotus leaf extract intake on body composition and blood lipid concentration
Keuneil Lee, Jongkyu Kim, Namju Lee, Sok Park, Hyunchul Cho, Yoonseok Chun
J Exerc Nutrition Biochem. 2015;19(1):25-30.   Published online 2015 Mar 31     DOI: https://doi.org/10.5717/jenb.2015.19.1.25
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Nuciferine prevents obesity by activating brown adipose tissue
Chunlong Yan, Yang Zhan, Shouli Yuan, Yujing Cao, Yi Chen, Meng Dong, Hanlin Zhang, Li Chen, Rui Jiang, Wenjun Liu, Wanzhu Jin, Yuanyuan Huang
Food & Function.2024; 15(2): 967.     CrossRef
The effects of dietary supplementation with lotus leaf extract on the immune response and intestinal microbiota composition of broiler chickens
Lei Cheng, Wei Zhang, Qing Jin, Yiling Zhu, Rong Chen, Qi Tian, Niandong Yan, Liwei Guo
Poultry Science.2021; 100(3): 100925.     CrossRef
Discovery of eight alkaloids with D1 and D2 antagonist activity in leaves of Nelumbo nucifera Gaertn. Using FLIPR assays
Han Zhou, Tao Hou, Zhenhua Gao, Xiujie Guo, Chaoran Wang, Jixia Wang, Yanfang Liu, Xinmiao Liang
Journal of Ethnopharmacology.2021; 278: 114335.     CrossRef
Lotus (Nelumbo nucifera Gaertn.) leaf: A narrative review of its Phytoconstituents, health benefits and food industry applications
Zhenyu Wang, Yong Cheng, Maomao Zeng, Zhaojun Wang, Fang Qin, Yongzhi Wang, Jie Chen, Zhiyong He
Trends in Food Science & Technology.2021; 112: 631.     CrossRef
Antioxidant and Inflammatory Effects of Nelumbo nucifera Gaertn. Leaves
Chong Li, Yongpeng He, Yue Yang, Yuting Gou, Shuting Li, Rui Wang, Shi Zeng, Xin Zhao, Tarique Hussain
Oxidative Medicine and Cellular Longevity.2021; 2021: 1.     CrossRef
Lipid-Lowering Effects of Lotus Leaf Alcoholic Extract on Serum, Hepatopancreas, and Muscle of Juvenile Grass Carp via Gene Expression
Junpeng Yao, Pengcheng Hu, Yanhong Zhu, Yingyan Xu, Qingsong Tan, Xufang Liang
Frontiers in Physiology.2020;[Epub]     CrossRef
Determination and pharmacokinetics and bioavailability of O-demethyl nuciferine in mice by UPLC–MS/MS
Haiya Wu, Mengrou Lu, Jiamin He, Miaoling Huang, Aote Zheng, Meiling Zhang, Congcong Wen, Jufen Ye
Acta Chromatographica.2019; 31(3): 222.     CrossRef
Optimal dietary alcoholic extract of lotus leaf improved growth performance and health status of grass carp (Ctenopharyngodon idellus)
Yanhong Zhu, Pengcheng Hu, Junpeng Yao, Daju Xu, Yingyan Xu, Qingsong Tan
Fish & Shellfish Immunology.2019; 93: 1.     CrossRef
The Effect of Lotus (Nelumbo nucifera) Leaf, Stem, and Yeonjabang Powder Extract on the Biochemical Factors in Serum in Mice Fed a High-Fat Diet
Yong-Hwan Kim, Kyung-Soon Choi, Kyung-Ok Shin
The Korean Journal of Food And Nutrition.2016; 29(5): 684.     CrossRef
A study on verifying the effectiveness of 4-week composite weight-loss dietary supplement ingestion on body composition and blood lipid changes in middle-aged women
Yoonseok Chun, Namju Lee, Sok Park, Suhyun Sung, Matthew Jung, Jongkyu Kim
Journal of Exercise Nutrition & Biochemistry.2015; 19(3): 211.     CrossRef